Kdo jsme:

 

    Jsme demokratická odborová organizace nezávislá na orgánech státu, politických stranách, zaměstnavatelských svazech a občanských hnutích.

    Jsme odborová organizace usilující obnovit společenské postavení a autoritu odborů v republice.

    Jsme nespokojeni s nepřiměřenými dopady ekonomické transformace na lidi, kteří se živí prací rukou a ducha.

    Členskou základnu utváří členové různých politických stran, bezpartijní, důchodci, nezaměstnaní i mládež.

 

Naše desatero:

 

    1. Právo na práci pro poctivého člověka, plná, efektivní zaměstnanost.

    2. Bezplatná zdravotní péče garantovaná státem.

    3. Dostupné vzdělání a kvalifikace pro každého se státní podporou talentovaných.

    4. Důstojná životní úroveň, přiměřené pracovní podmínky a sociální jistoty lidí práce.

    5. Odpovídající a dostupné bydlení s podílem státu.

    6. Pomoc mladým manželstvím, nezaměstnaným, sociálně potřebným rodinám i důchodcům..

    7. Bezplatné právní poradenství v zaměstnaneckých a sociálních sporech.

    8. Zachování respektu a úcty k ženě.

    9. Rekreace dětí i dospělých za přijatelné ceny.

  10. Obnova dělnické a zaměstnanecké solidarity doma i za hranicemi.

 

...............................................................................................................................................

 

                                              P Ř I H L Á Š K A

 

Příjmení a jméno:

Adresa:

Datum narození:

Rodné číslo:

V odborech od:

Nynější zaměstnání: (nezaměstnaný, důchodce, student, učeň, povolání a pod.)

Název a sídlo zaměstnavatele:

Členem OS ‘ČMS od:

 

 

V ................................    dne ..................................                          .........................................

                                                                                                               vlastnoruční podpis

                    

Zde si můžete stáhnout přihlášku ve formátu MS Word.