STATUT

 

Odborového sdružení Čech,Moravy,Slezska

 

 

Odborové sdružení Čech ,Moravy, Slezska je jednotným demokratickým otevřeným seskupením odborových svazů, odborových sdružení, základních, místních organizací a klubů, nezávislé na státu, zaměstnavatelských svazech, politických stranách a občanských sdruženích.

Sídlo OS ČMS je Praha

OS ČMS působí na území České republiky

 

Navazuje na pokrokové tradice mezinárodního a československého odborového hnutí, podporuje ideály demokracie, humanismu, rovnosti a solidarity.

 

Odborové sdružení v souladu s Listinou základních práv a svobod provádí samostatnou politiku k zabezpečení důstojné životní úrovně, zlepšování kultury a hygieny práce v České republice. Využívá odborových práv a svobod k upevňování a rozšiřování sociálních jistot, k dosažení plné a efektivní zaměstnanosti, spravedlivých a lidsky důstojných mezd, umožňujících mezinárodně srovnatelnou životní úroveň rodin členů. Usiluje o rozvoj zaměstnaneckých a sociálních práv. Spolupracuje se všemi politickými a občanskými aktivitami a iniciativami, jejichž činnost splnění těchto cílů podporuje a ovlivňuje.

 

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska prosazuje vytváření předpokladů pro  všestranný rozvoj svých členů, vyžaduje rovný přístup ke vzdělání, ochraně života a zdraví, ke kulturním hodnotám. Usiluje o rozvoj demokratické a sociálně spravedlivé společnosti. Rozvíjí pracovně právní a sociální poradenství, sociálně humanitární činnosti, zprostředkování práce a rekvalifikace nezaměstnaným, organizuje rekreaci, zájmovou činnost, tělovýchovu a sport. Uplatňuje a realizuje svá práva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

 

V mezinárodních vztazích uplatňuje principy mezinárodní solidarity, vytváření odborové jednoty v zápase za svobodu, demokracii, sociální spravedlnost a pokrok, za rozvoj odborových práv, občanských svobod a míru ve světě. Jako člen Světové odborové federace se Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska hlásí k jejím pokrokovým tradicím a pokrokovým tradicím dalších mezinárodních centrál.

 

HLAVA  I

 

Článek 1

Členství v OS ČMS

 

1.     Členství v odborovém sdružení je dobrovolné. Všichni členové jsou si rovni bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, politického přesvědčení, náboženství. Členy OS ČMS mohou být občané starší 16 let, kteří souhlasí se Statutem OS ČMS a Programem OS ČMS. Je založeno na přihlášce člena, nebo kolektivní přihlášce odborového svazu nebo sdružení.  Členství začíná nebo končí dnem konání členské schůze nebo konference ZO, která o něm rozhoduje. Dokladem o členství je členský průkaz. Odborové svazy nebo sdružení se na základě kolektivní přihlášky stávají kolektivním členem Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska. O přijímání kolektivních členů rozhoduje  Ústřední zastupitelstvo OS ČMS na základě dohody, která upravuje vzájemné vztahy nespecifikované Statutem OS ČMS. Do doby odborové organizovanosti se započítává i doba předešlého členství v jiné odborové organizaci. Tuto dobu členství musí člen prokázat.

 

 

1.                Členství v OS ČMS může být i individuální. Individuální  členové jsou přijímáni a registrováni na Ústředním a obvodních zastupitelstvech OS ČMS, které řeší i otázky členství.K uplatnění svých členských práv se na vyzvání orgánu u kterého jsou registrováni scházejí v klubech individuálních členů s právy základních organizací.

 

 

2.                Členem může být každý občan s trvalým nebo povoleným pobytem na území České republiky, jehož významným zdrojem příjmů je odměna za vykonanou práci, který se ztotožňuje s programem, řídí se Statutem a plní členské povinnosti. Za stejných podmínek mohou být členy sdružení též občané bez pracovního poměru, důchodci, nezaměstnaní, učňovská a studující mládež i členové družstev.

 

3.                Členy OS ČMS mohou být i členové jiných odborových svazů, které nejsou kolektivním členem OS ČMS. Mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové OS ČMS. O přijímání členů rozhoduje základní organizace nebo jí na roveň postavený článek organizační výstavby  OS ČMS.

 

4.                Členové základní, místní organizace, kluby i kolektivní členové mohou z odborového sdružení kdykoliv vystoupit. Při zániku členství vystoupením zůstává povinnost vyrovnat případné závazky vůči OS ČMS.

 

5.     Členství v OS ČMS zaniká :

a)     Úmrtím člena

b)    Ukončením  členství ze strany člena nebo organizace,  ve které je členem

      c)  Vyloučením člena

Článek 2

Práva a povinnosti členů

 

 

1.                Všichni členové jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti. Členové členských odborových svazů a sdružení se řídí statuty, stanovami nebo organizačními řády těchto organizací.

 

2.                Každý člen, který plní své členské povinnosti má právo:

a)     na odborové zprostředkování práce, rekvalifikace a sociální výpomoc v době nezaměstnanosti

b)     na  finanční podporu při stávkách organizovaných sdružením a jiné sociální podpory v životní tísni

c)      na bezplatnou poradenskou službu

d)     na zprostředkování zajištění právních služeb pro účely zastoupení před orgány státní moci a správy v zaměstnaneckých sporech

e)     využívat dalších práv a výhod, které pro své členy a rodinné příslušníky sdružení poskytuje při rekreaci dětí a dospělých, sportovním a kulturním vyžití

f)       volit a být po dosažení věku 18 let volen do všech orgánů sdružení

g)     volit a být volen na konference a sjezdy

h)     navrhovat kandidáty na funkce v orgánech odborového sdružení, posuzovat aktivitu a výsledky jejich práce, požadovat jejich odvolání

i)       podílet se na tvorbě odborové politiky, být informováni o všech základních otázkách a opatřeních,  požadovat změnu zákonů a jiných právních norem, dohod, úmluv, kolektivních smluv a odborových dokumentů

j)       na ochranu  před šikanováním a pronásledováním za kritiku, před jakoukoli diskriminací z důvodu národnosti, rasy, pohlaví, věku, politického přesvědčení a náboženského vyznání

k)     kritizovat funkcionáře a kterýkoli orgán sdružení, obracet se s připomínkami, návrhy, podněty a dotazy na všechny jeho orgány a vyžadovat jejich vyřízení

l)       odvolat se proti jakémukoli rozhodnutí nižšího článku, se kterým nesouhlasí až k Ústřední revizní komisi OS ČMS

m)  být přítomen jednání kteréhokoli organizačního článku OS ČMS v případě, že se jedná o jeho osobu

 

3)     Kolektivní členové mají stejná práva, pokud se finančně podílejí na jejich  zabezpečování.

 

4)  Každý člen je povinen:

a)     dodržovat Statut a plnit usnesení orgánů OS ČMS, podílet se na plnění programu odborového sdružení, objasňovat jeho podstatu členům ostatních odborových seskupení a odborově neorganizovaným občanům, rozvíjet a upevňovat odborovou solidaritu

b)     chránit a rozmnožovat společný majetek sdružení, členských odborových svazů a sdružení i základních článků

c)     pravidelně a ve stanovené výši platit členské příspěvky

d)     podílet se na činnosti základní organizace, individuální členové se podílejí na činnosti orgánu  u kterého jsou registrováni.

e)     aktivně se účastnit práce odborového orgánu, do kterého byl zvolen

 

 

Článek 3

Výstavba OS ČMS a demokratické principy

 

 

1)       Odborové sdružení je otevřenou organizací všem odborovým svazům a sdružením, které souhlasí s jeho programovými cíli a plní členské povinnosti. Organizační struktura sdružení je založena na územním principu s možností svazového členění.OS ČMS  zabezpečuje  svoji činnost  prostřednictvím:

-základních,místních organizací a klubů (dále jen základní organizace) s možností    členění   na odborové buňky

-okresních, městských a obvodních zastupitelstev OS ČMS

-krajských  a Pražského  zastupitelstva OS ČMS

-Ústředního zastupitelstva OS ČMS

-zastupitelstev odvětvových svazů nebo profesních skupin

 

 

2) Hlavní zásadou vnitroodborových vztahů je odborová demokracie, zabezpečující přímou účast na ustavování, rozhodování a kontrole činnosti orgánů všech stupňů organizační struktury. Do vnitřních záležitostí kolektivních členů ústřední ani jiné územní orgány OS ČMS nezasahují

 

3)     Demokratické principy jsou zejména zabezpečovány :

 

a)     Všechny orgány jsou voleny  přímou a tajnou volbou od základních článků. Volby jsou právoplatné zúčastní–li se jich nejméně nadpoloviční většina členů nebo delegátů. Zvoleni jsou ti, kteří obdrželi největší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu. Bližší způsob voleb orgánů a jejich vedoucích představitelů schvalují orgány samostatně při respektování těchto zásad.

 

b)     V činnosti orgánů všech stupňů  odborového sdružení se realizuje princip odpovědnosti orgánů a funkcionářského aktivu členské základně. Funkcionáři, kteří neplní své povinnosti, ztratili důvěru členů, neprokazují potřebnou aktivitu mohou být ze svých funkcí odvoláni.

 

c)     Členové rozhodují o všech zásadních otázkách výstavby a činnosti sdružení.d)  ÚZ OS ČMS připravuje a projednává stanoviska k návrhům zákonů, ostatních právních norem, dohod, úmluv, kolektivních smluv a dalších dokumentů za účasti členů. Organizuje vnitroodborové diskuse a referenda.

 

      e) Členské schůze nebo konference a orgány sdružení mohou rozhodovat je–li přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů. Usnesení je platné, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Usnesení vyšších článků organizační struktury je závazné pro nižší. Menšina se podřizuje většině. Přehlasovaní členové nebo delegáti mají právo na to, aby jejich stanovisko bylo opětovně projednáno, pokud o to požádají.

 

 

HLAVA  II

 

Článek 1

Základní organizační jednotky OS ČMS

 

 

1)     Základní organizační jednotkou  odborového sdružení jsou základní, místní organizace a kluby (dále jen ZO), které ustavují nejméně tři členové na pracovištích, učňovských zařízeních,  školách a v místě bydliště s tím, že alespoň jeden z členů musí být starší 18 let. Základní organizace vzniká dnem registrace a přidělením organizačního čísla Ústředním zastupitelstvem OS ČMS.

 

2)                Základní organizace se ustavují na principu společného zájmu členů zpravidla jeden zaměstnavatelský subjekt  -  jedna organizace odborového sdružení  nebo jeden územní celek – jedna organizace odborového sdružení. Základní organizace jsou nositeli odborové demokracie, těžištěm uspokojování potřeb, prosazování zájmů a ochrany práv členů. O jejich zakládání, slučování a rozpouštění při uplatnění Statutu OS ČMS a všech směrnic o hospodaření, vnitřní struktuře, o ustavování profesních a zájmových skupin rozhodují členové.

 

3)     Registraci základních organizací, včetně přidělování organizačních čísel, vede ÚZ OS ČMS. Vlastní evidenci a evidenci změn příslušný vyšší orgán struktury OS ČMS, který ze Statutu tuto organizaci řídí

 

4)                Nejvyšším orgánem základní organizace je členská schůze. Rozhoduje všechny zásadní otázky práce a života organizace, volí, kontroluje a odvolává své orgány a funkcionáře. Má právo navrhovat kandidáty a požadovat odvolání funkcionářů vyšších orgánů, volí na základě požadavků a usnesení vyšších orgánů struktury OS ČMS delegáty na konference a sjezdy. Schvaluje zásady finančního hospodaření (vycházející z Hospodářské směrnice, Směrnic k provádění pokladních operací a Směrnic pro výběr a zúčtování členských příspěvků OS ČMS) a rozpočet organizace. Rozhoduje o poskytování podpory členům při nezaměstnanosti, stávkách a jiné sociální podpory v životní tísni. Rozhoduje o vyhlášení výstražné stávky, o stávce a stávce solidární. Rozhoduje o příspěvcích na rekreaci, kulturu a sport svých členů.

 

5)                Specifickou činností je ochrana práv, sociálních jistot a životních podmínek ve vztahu k místním orgánům státní moci a správy, obcím, respektive k zaměstnavatelům.

 

6)                Pro řízení odborové práce a pro zabezpečování úkolů mezi členskými schůzemi nebo konferencemi delegátů  volí tyto orgány: závodní nebo místní výbor, případně výbor klubu (dále jen výbor ZO) a revizní komise. V čele  výboru základní organizace a revizní komise jsou předsedové volení těmito orgány. Výbor ZO odborového sdružení připravuje a svolává nejméně 4x ročně členské schůze nebo konference delegátů, organizuje plnění jeho závěrů a usnesení, vede kolektivní vyjednávání s cílem uzavření kolektivní smlouvy, ochraňuje práva, sociální jistoty, podílí se na řešení mzdových, sociálních a pracovních podmínek členů. Organizuje rekreaci členů a jejich rodinných příslušníků, kulturní a společenské akce, rekreační tělovýchovu a sport. Dbá na správný a včasný odvod příspěvků na ÚZ OS ČMS.

Do deseti členů může zvolit jen předsedu a revizora. Pečuje o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dbá na včasné odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 

7)     U členů výboru ZO OS ČMS, kteří ztratili důvěru členů, neprokazují potřebnou aktivitu, může být na základě žádosti nejméně

      1/3 členů zahájeno jednání o jejich odvolání orgánem, který je zvolil. Odvolání je platné zúčastnilo-li se jednání nejméně 2/3

      členů nebo delegátů ZO a hlasovalo-li pro něj nejméně 3/4 přítomných.

 

8)     Volební období základních organizací je maximálně čtyřleté. Období výročních členských schůzí a konferencí vyhlašuje ÚZ OS

      ČMS.Základní organizace může v průběhu volebního období uskutečnit doplňovací volby do výboru ZO i revizní

      komise.

 

9)     Základní organizace se na základě rozhodnutí členů mohou členit na nižší články (odborové buňky). Odborové buňky jsou nejnižším článkem organizační struktury odborového sdružení. Sjednocují členy k plnění a prosazování programu odborového sdružení, zabezpečují jejich ochranu ve vztahu k zaměstnavatelům, organizují sportovní a kulturní akce. V čele buňky stojí vedoucí volený člen buňky.

 

10) Podle Statutu OS ČMS řídící orgán má právo navrhnout zrušení základní organizace v případě neplnění jejích základních povinností vytýčených tímto Statutem. Konečné rozhodnutí přísluší  ÚZ OS ČMS.

 

 

Článek 2

Okresní, městská a obvodní zastupitelstva OS ČMS

 

 

1)                K vytváření odborové jednoty v oblastech, ochraně práv a sociálních jistot členů, poskytování služeb a organizování společné činnosti se základní organizace sdružují v Obvodní zastupitelstva OS ČMS (dále jen OZ OS ČMS)  s právem řídit základní organizace. Stejná práva a povinnosti má i Pražské zastupitelstvo OS ČMS. Nejvyšším orgánem OZ OS ČMS  je Obvodní konference delegátů volených základními organizacemi. Volí na dobu čtyř let  Obvodní zastupitelstvo a Obvodní revizní komisi.

 

2)     Nejvyšším výkonným orgánem mezi oblastními konferencemi je  obvodní zastupitelstvo OS ČMS volené obvodní  konferencí. Řeší všechny zásadní otázky sdružení v obvodu, včetně způsobu svého financování, řídí, sjednocuje, koordinuje a podněcuje činnost odborových organizací a klubů. Vede jejich evidenci, předkládá ÚZ OS ČMS požadavky na registraci nových ZO. Četnost jednání a způsob vlastní práce si  OZ OS ČMS stanovuje v souladu s tímto Statutem ve svém Jednacím a Organizačním řádu. Organizuje plnění úkolů OZ OS ČMS a činnost aparátu k výkonu odborových aktivit, metodické pomoci, poradenské služby a právní ochrany členů v působnosti OZ OS ČMS. Podle konkrétních potřeb vykonává obvodní správu účelových fondů sdružení. Sjednocuje a koordinuje činnost profesních a zájmových skupin.

OZ OS ČMS volí ze svých členů  předsedu Obvodního  zastupitelstva, místopředsedu        a  tajemníka. V případě potřeby  volí i  Radu OZ OS ČMS a ustavuje  odborné

komise.

 

3)                Obvodní revizní komise volí ze svých členů  předsedu a místopředsedu.

 

4)                Na úrovni obvodu  lze na základě rozhodnutí  OZ OS ČMS ustavit odborové svazy sdružující organizace stejného odvětví                   nebo působnosti.

 

5)                Odborové svazy  OS ČMS mají právo přímo jednat s příslušnými úřady, orgány a institucemi

 

6) OZ OS ČMS vykonává další funkce  postoupené jí  ÚZ  OS ČMS.

 

 

Článek 3

Krajská zastupitelstva OS ČMS

 

 

1)                Obvodní zastupitelstva OS ČMS se mohou, dle potřeby a účelnosti, sdružovat v Krajských  zastupitelstvech  OS ČMS (dále jen KZ OS ČMS).

 

2)                Výkonným orgánem KZ OS ČMS je shromáždění volených delegátů.

 

3)   Řeší všechny zásadní otázky sdružení v kraji, sjednocuje, koordinuje a podněcuje činnost OZ OS ČMS, organizuje plnění úkolů v daném kraji. Je představitelem OS ČMS ve styku se státními a hospodářskými orgány na úrovni kraje. Vedoucím představitelem KZ OS ČMS je předseda, který je volen shromážděním na dobu maximálně čtyř let z předsedů OZ OS ČMS s tím, že může být volen opakovaně.

 

Článek 4

Ústřední orgány OS ČMS

 

1)                Nejvyšším orgánem Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska je sjezd delegátů, který svolává  ÚZ OS ČMS 1x za čtyři roky.Na základě písemné žádosti nejméně 1/2 základních organizací musí  ÚZ OS ČMS svolat nejpozději do dvou měsíců mimořádný sjezd.

 

2)                Způsob volby delegátů a jejich počet stanovuje  ÚZ OS ČMS.

 

3)                Sjezd schvaluje jednací řád, volební řád, změny Statutu OS ČMS, Program OS ČMS, Hospodářskou směrnici OS ČMS včetně výše členských příspěvků a jejich užití .Sjezd dále schvaluje další dokumenty týkající se celé členské základny.

 

4)                Sjezd rozhoduje o zapojení sdružení do mezinárodního odborového hnutí a národních odborových centrál nebo o vystoupení z nich.

 

5)                Sjezd volí  ÚZ OS ČMS a Ústřední revizní komisi OS ČMS.

 

6)                ÚZ OS ČMS volí ze svého středu předsedu  ÚZ OS ČMS, Radu, místopředsedy a výkonného tajemníka.Ústřední revizní komise volí předsedu a jednoho místopředsedu.

 

7)                Nejvyšším výkonným orgánem mezi sjezdy je ÚZ OS ČMS. Svolává ho předseda  ÚZ OS ČMS nejméně pololetně. Mimořádné zasedání  ÚZ OS ČMS musí být bezprostředně svoláno na požádání nejméně 1/3 členů  ÚZ OS ČMS. Reprezentuje a prosazuje zájmy členů ve vztahu k orgánům státu, zaměstnavatelům, politickým stranám a občanským hnutím. Připravuje návrhy zákonů, legislativních norem, programových a koncepčních dokumentů, analyzuje sociální a ekonomický vývoj společnosti a navrhuje odborové alternativy. Realizuje legislativní aktivity odborů, posuzuje pracovní, sociální a životní podmínky členů, zaujímá stanoviska k porušování práv a svobod odborářů a prosazuje jejich nápravu.

 

8)                Je představitelem jednotné odborové organizace při jednání s vládou, ministerstvy, svazy zaměstnavatelů a dalšími institucemi.

 

9)  ÚZ OS ČMS řídí, sjednocuje, koordinuje a podněcuje činnost obvodních zastupitelstev a základních organizací OS ČMS, kde obvodní zastupitelstva nejsou ustavena.Koordinuje a sjednocuje činnost krajských zastupitelstev, pokud jsou ustavena a

kolektivních členů.

 

10) Reprezentuje odborové sdružení ve vztahu k zahraničí. Vytváří předpoklady pro rozvoj členských odborových svazů a sdružení, obvodních a krajských zastupitelstev OS ČMS a základních organizací. Zabezpečuje informační servis, vydává vlastní

tiskoviny. Projednává, schvaluje a kontroluje plnění rozpočtu ÚZ OS ČMS.

 

11) ÚZ OS ČMS ustavuje k zabezpečení své činnosti aparát a odborné komise. V souladu s rozhodnutím obvodních  rad celostátně registruje ustavení odvětvových svazů OS ČMS.

 

12)Odborové svazy jsou oprávněny přímo jednat s resorty, organizacemi zaměstnavatelů, dojednávat příslušné kolektivní smlouvy, dohody a úmluvy.

 

13) ÚZ OS ČMS zřizuje účelová a hospodářská zařízení, spravuje účelové fondy. Rozhoduje o konkrétní realizaci a způsobu činnosti účelových zařízení OS ČMS.

 

14) Výkonným orgánem mezi jednáním ÚZ OS ČMS je Rada volená ÚZ OS ČMS.

 

15) Členové  ÚZ OS ČMS a ÚRK OS ČMS, kteří ztratili důvěru členů, neprokazují potřebnou aktivitu, mohou být po projednání se základním článkem, který je do tohoto orgánu delegoval, z těchto orgánů odvoláni. Odvolání je právoplatné zúčastnilo-li se jednání minimálně 2/3 členů těchto orgánů a hlasovalo-li pro něj nejméně 3/4 přítomných. V době mezi sjezdy může  ÚZ OS ČMS  kooptovat na základě doporučení základních článků 1/3 svých členů. Právo kooptace 1/3 členů má také ÚRK OS ČMS.

 

 

Článek 5

Revizní komise

 

1)                Revizní komise, revizor se volí při každém orgánu a základní organizaci. Kontroluje a vyhodnocuje efektivní a hospodárné nakládání s majetkem, sleduje a vyhodnocuje stav ochrany členů, vyřizování podnětů, návrhů a připomínek. Řeší a rozhoduje případné spory. Revizní komise skládají účty těm orgánům které je volily.

 

 

2)                Ústřední revizní komise OS ČMS řídí revizní komise obvodních zastupitelstev a základních článků v obvodech, kde nejsou ustavena obvodní zastupitelstva OS ČMS.  Má právo kontroly všech revizních komisí nižších článků. Revizní komise obvodních zastupitelstev OS ČMS řídí a kontrolují revizní komise a kontrolory základních článků.

 

 

 

HLAVA III

 

Článek 1

Hospodaření

 

Prostředky ke své činnosti získává odborové sdružení z příspěvků členů, účelových dotací státu, darů a vlastní podnikatelské činnosti. Hospodaření s majetkem a finančními prostředky upravuje Hospodářská směrnice OS ČMS, Směrnice k provádění pokladních operací a Směrnice pro výběr a zúčtování členských příspěvků OS ČMS.

 

Článek 2

Právní subjektivita

 

1)                Nabývat práv, zavazovat se a hospodařit s majetkem odborového sdružení mohou v rozsahu své působnosti:

- základní organizace

- obvodní  zastupitelstva OS ČMS

- kolektivní členové (HLAVA I, článek 1)

- Ústřední zastupitelstvo  OS ČMS

 

2)  Jménem těchto orgánů jedná předseda nebo jiný pověřený zástupce. Písemné smlouvy a jiné právní úkony a z nich vyplývající práva a povinnosti podepisují předseda a další pověřená osoba.

 

3) ÚZ OS ČMS může přiznat právní subjektivitu též jiným orgánům a zařízením odborového sdružení.

 

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

 

 

ÚZ OS ČMS je v období mezi sjezdy oprávněno měnit a upravovat Statut OS ČMS do souladu s platnými právními normami. Výklad Statutu OS ČMS provádí Rada ÚZ OS ČMS.

 

 

Statut OS ČMS s provedenými změnami platí dnem jeho schválení sjezdem.